Klauzula Informacyjna Rodo

VOX VERITAS„ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29

 1. VOX VERITAS„ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29 informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez Klienta w umowie i załącznikach do umowy, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania będą przetwarzane przez : „VOX VERITAS„ Sp. z o.o. w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000651942 NIP: 6342880556, REGON: 366064166) (dalej „Spółka”), która stanie się Administratorem tych danych.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail biuro.ads2@gmail.com lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Agnieszka Sutor, ul. Uchylany 82,43-430 Skoczów
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:
  1. Wykonie umowy, w związku z wykorzystywaniem danych szczególnej kategorii podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. wyraźna zgoda klienta w formie oświadczenia woli.
  2. Marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz e-mail, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  3. Zapewnienie prawidłowości podatkowych po wystawieniu faktury, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO uszczegółowienie w art. 70 §1 Ordynacji Podatkowej.
  4. W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód (art. 6 ust.1 lit a), dane osobowe będą przetwarzane w celu zaproponowania usług podmiotów powiązanych „VOX VERITAS„ Sp. z o.o. w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29 wskazanym w §2 poniżej.
  5. W przypadku gdy posiadaczem rachunku bankowe-go nie jest Klient, dane osobowe posiadacza rachunku będą wykorzystywane za jego zgodą w celu poprawnego rozliczenia sprawy za pomocą systemów bankowości elektronicznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a).
 4. Dane osobowe udostępnione będą podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody, do których skierowane zostaną roszczenia w imieniu Klienta, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a w razie takiej potrzeby – organom państwowym.
 5. W zależności od celu przetwarzania dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez następujący okres czasu:
  1. W związku z możliwością podniesienia roszczeń z kodeksu cywilnego, przez okres do 6 lat od momentu zakończenia umowy.
  2. W związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing usług „VOX VERITAS„ Sp. z o.o. w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29
  3. W związku z wymogami ustawy, przez okres5 lat + bieżący rok podatkowy od momentu wystawienia faktury.
  4. W związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing wskazanego podmiotu.
  5. W związku z możliwością wniesienia sprzeciwu przez posiadacza rachunku bankowego, którym nie jest Klient przez okres 5 lat od momentu rozliczenia sprawy.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych „VOX VERITAS„ Sp. z o.o. w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29 oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów wykonania umowy.

Wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w firmie „VOX VERITAS„ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29

Udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor nr 5773
e-mail:biuro.ads2@gmail.com
tel.+48 667 632 020


Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w firmie „VOX VERITAS„ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29

Udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor nr 5773
e-mail:biuro.ads2@gmail.com
tel.+48 667 632 020