FAQ

Q&A - najczęściej zadawane pytania

OBRAŻENIA CIAŁA

Osoba poszkodowana w wypadku może domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.

O odszkodowanie może ubiegać się każda osoba, która będąc uczestnikiem wypadku drogowego doznała obrażeń ciała. Jeśli poszkodowanym jest nieletni, wówczas rekompensata jest wypłacana jego rodzicom, bądź prawnym opiekunom. Świadczenie to należy się zarówno poszkodowanemu kierowcy, pasażerom, także tym jadącym ze sprawcą wypadku, pieszym oraz rowerzystom. Należy przy tym pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje sprawcy wypadku.

Najlepiej jest zwrócić się do firmy odszkodowawczej, specjalizującej się w uzyskiwaniu odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Specjaliści z pewnością pomogą uzyskać pieniądze z OC sprawcy wypadku oraz poinformują o wszelkich przysługujących nam prawach. Będą nas również reprezentować w kontaktach z ubezpieczycielem, a gdy zajdzie taka potrzeba, również na sali sądowej.

Wypadek jest traumatycznym przeżyciem. Jego konsekwencją mogą być zarówno obrażenia fizyczne, widzialne „gołym okiem’, jak i psychiczne, których nie widać. Wszystkie jednak stanowią uszczerbek na zdrowiu. Dlatego też nawet, jeśli posiadasz niewidoczne obrażenia ciała, należy Ci się odszkodowanie.

Przede wszystkim należy zgromadzić szczegółową dokumentację medyczną – wyniki badań, wypisy ze szpitala, opinie medyczne itp., świadczące o tym, że rehabilitacja na NFZ jest w danym momencie niemożliwa. Przydadzą się również dokumenty potwierdzające koszty leczenia, czy też rehabilitacji – rachunki czy faktury. Sąd Najwyższy dnia 19 maja 2016 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą świadczenia wypłacane przez ubezpieczyciela w związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą, obejmują także celowe i uzasadnione koszty leczenia niefinansowanego ze środków publicznych. W uchwale SN podkreślił jednocześnie problem z dostępem do wielu usług lekarskich, a także wskazał na większą skuteczność leczenia prywatnego.  Pomimo tego, sprawy o odszkodowanie powypadkowe są dość zawiłe, a ubezpieczyciele często stosują różnego rodzaju „chwyty”, by opóźnić wypłatę pieniędzy. Dlatego warto już na początku rozważyć powierzenie swojej sprawy specjaliście, który ma doświadczenie w tym temacie i pomoże nam uzyskać naprawdę wysokie odszkodowanie.

W postępowaniu odszkodowawczym bardzo ważne są opinie medyczne, które często stanowią jeden z podstawowych dowodów w sprawie. Każdy poszkodowany ma prawo do przygotowania prywatnej opinii medycznej. Jest ona tak samo ważna, jak opinia biegłego. Pozwala ona zbadać konkretną sprawę pod kątem zasadności roszczenia.

Przygotowanie niezależnej opinii medycznej najlepiej zlecić specjaliście z danej dziedziny. Lekarz na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej, swojego doświadczenia oraz literatury, opracuje dla nas  wniosek w sprawie oraz da wyraźne sugestie, co do zasadności powództwa oraz szans na wygranie sprawy.

Konsekwencje wypadku, z którymi borykamy się przed długi czas, uniemożliwiają nam normalne funkcjonowanie. By móc powrócić do pełni sił trzeba działać szybko. Korzystając z OC sprawcy wypadku możemy zgodnie z uchwałą SN otrzymać z góry potrzebną kwotę na prywatne leczenie i rehabilitację oraz zwrot poniesionych nakładów finansowych. By uzyskać pomoc i móc kontynuować leczenie w nowoczesnej klinice warto zgłosić się do specjalistów z branży odszkodowawczej.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to zupełnie odmienne roszczenia. Różnią się przede wszystkim pełnionymi funkcjami oraz wynikają z różnych podstaw prawnych. Odszkodowanie ma wyrównywać finansowe wydatki związane z powstałą szkodą. Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie szkody powstałej wskutek zdarzenia, które spowodowało krzywdę bezpośrednio po zdarzeniu szkodowym, ale również tych krzywd, które mogą powstać w przyszłości. To świadczenie pieniężne wypłacane za cierpienia o charakterze niematerialnym – określane jako „krzywda”. Zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie mają rekompensować szkodę. Zasadnicza różnica między tymi dwoma roszczeniami jest taka, że odszkodowanie przysługuje za szkody majątkowe, a zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe.

Kodeks cywilny swymi przepisami nie reguluje kryteriów potrzebnych do ustalenia kwoty odszkodowania  czy zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny. Art. 445 §  1 k.c. wskazuje, że powinna ona być „odpowiednia”. Można je jednak znaleźć w orzecznictwie, na podstawie którego wypłacana jest rekompensata. Przede wszystkim pod uwagę brany jest rodzaj i stopień doznanego uszczerbku (zarówno fizycznego, jak i psychicznego) oraz następstwa powstałe w wyniku uszkodzeń. Ważny jest również czas trwania choroby oraz długość i koszty leczenia i rehabilitacji.

Prawo stanowi, że Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić środki w ciągu 30 dni liczonych od dnia, w którym złożono zawiadomienie o szkodzie. W sytuacji, kiedy w ciągu 30 dni mimo wszelkich starań nie było możliwe ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za spowodowany wypadek, Ubezpieczyciel na wypłatę ma  14 dni od dnia, w którym wyjaśniono okoliczności wypadku, lecz nie później niż 90 dni od daty zgłoszenia szkody. Gdy mimo zakończonego postępowania likwidacyjnego pokrzywdzony nie otrzymuje odszkodowania w określonym terminie, należy złożyć pismo z żądaniem wypłaty należności, powiększonej o stosowne odsetki.

Wybór odpowiedniego pełnomocnika ma ogromny wpływ na otrzymanie zadośćuczynienia. Specjalista z branży odszkodowawczej wie jaka potrzebna jest dokumentacja. Potrafi również posłużyć się odpowiednią argumentacją, co wpływa na otrzymanie zadośćuczynienia.

WYPADEK ŚMIERTELNY CZŁONKA RODZINY

Ustawa nie precyzuje konkretnie, komu przysługuje odszkodowanie za śmierć członka rodziny. Wskazuje tylko, że może być ono przyznane najbliższym członkom rodziny. Mogą się więc o nie ubiegać zarówno zstępni i wstępni pierwszego stopnia, czyli żona, mąż, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo. Do tej grupy można również zaliczyć osoby, które pozostawały ze zmarłym w ścisłych stosunkach rodzinnych, czyli macochę, ojczyma, przyrodnie rodzeństwo czy przysposobione dziecko.

Jeśli w skutek śmierci osoby bliskiej nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej rodziny, jej członkowie mogą starać się o odszkodowanie. „Celem tego świadczenia jest umożliwienie uprawnionemu przystosowania się do zmienionych warunków, a zatem również złagodzenie nieodwracalności negatywnych przeżyć, ich natężenia i świadomości utraty więzi emocjonalnej ze zmarłym, zdolności adaptacji do tych warunków oraz rokowań co do perspektyw życiowych”. W tym celu należy skontaktować się z ubezpieczycielem lub poprosić o pomoc profesjonalną kancelarię odszkodowawczą. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych nerwów, a specjaliści będą nas reprezentować i dzięki swej wiedzy i doświadczeniu uzyskają dla nas wysoką kwotę odszkodowania.

Należy pamiętać, że odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej ulega przedawnieniu po 3 latach. Jeśli jednak śmierć bliskiej osoby nastąpiła wskutek przestępstwa, to roszczenia odszkodowawcze przedawniają się dopiero po 20 latach!

należy się świadczenie pośmiertne w postaci renty.  Jeśli rodzic miał prawo do renty lub emerytury, to w przypadku jego śmierci dziecko otrzyma z ZUS rentę rodzinną.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła do użytku 3 sierpnia 2008 roku, rodziny mają możliwość odchodzenia rekompensaty w przypadku utraty bliskiej osoby nie tylko w przypadku pogorszenia sytuacji majątkowej rodziny, ale również w przypadku strat moralnych. Zadośćuczynienie nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym sytuacji. W tym celu należy skontaktować się z ubezpieczycielem. Lepiej jednak powierzyć prowadzenie sprawy profesjonalnej kancelarii, która potrafi uzyskać wysoką kwotę zadośćuczynienia.

O wysokości zadośćuczynienia z art. 446 § 4 KC przede wszystkim rozstrzyga stopień i nasilenie odczuwanej krzywdy oraz potrzeba zrekompensowania jej skutków. „Wysokość zasądzanych z tego tytułu kwot musi podlegać też pewnym kryteriom obiektywnym, tak, aby świadczenia z tego tytułu przyznawane w podobnych sprawach nie różniły się od siebie w rażący sposób. Jeżeli chodzi o zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej, to istotnym kryterium różnicującym nie powinien być tu w każdym razie subiektywny sposób przeżywania przez uprawnionego związanej z tym krzywdy, wynikający z jego konstrukcji psychicznej oraz specyficznych cech osobniczych. Nie do przyjęcia byłoby bowiem założenie, że mniejszej krzywdy z tytułu śmierci osoby bliskiej doznają osoby, które z uwagi na indywidualne właściwości swojego organizmu, potrafiły szybciej pogodzić się z tego rodzaju stratą i wrócić do normalnego funkcjonowania. Należy tu odwołać się do przeciętnych, typowych reakcji i przeżyć osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Natomiast, jeżeli uprawniony, wskutek szczególnie intensywnego przeżywania śmierci osoby bliskiej, doznał dodatkowej szkody niemajątkowej, w postaci np. rozstroju zdrowia, zaburzeń psychicznych itp., to winna ona być kompensowana raczej w ramach odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej (art. 446 § 3 KC)”.

DZIEDZICZENIE OFE/ZUS/PPK/IKE

O zwrot środków z OFE może się starać, według kolejności: małżonek osoby zmarłej (w ramach wspólności małżeńskiej), osoby wskazane przez zmarłego (osoby uposażone) oraz – gdy nie ma osób uposażonych – spadkobiercy.

Odzyskanie pieniędzy z OFE/ZUS/PPK/IKE jest roszczeniem, które się nie przedawnia. W każdej chwili możemy wypełnić wniosek. Nie ma ustawowych ram czasowych, w których musimy się zmieścić. Pieniądze z OFE stanowią ważny element majątku ubezpieczonego, o który warto zawalczyć.

Wypłata  środków następuje  w formie wypłaty transferowej na konto PPK, PPE lub IKE albo za pomocą przekazu pieniężnego.

Uzyskaj odszkodowanie

Zamów bezpłątną konsultację
Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.
Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.