Bezpłatna konsultacja +48 505 657 675 biuro@voxveritas.pl
Infolinia: +48 505 657 675   Pon-Sob 8:00-18:00
Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Obrażenia Ciała
wypadek śmiertelny członka rodziny
DZIEDZICZENIE OFE/ZUS/PPK/IKE
ABC Poszkodowanego
Jaki wpływ na otrzymanie zadośćuczynienia ma wybór odpowiedniego pełnomocnika?

Wybór odpowiedniego pełnomocnika ma ogromny wpływ na otrzymanie zadośćuczynienia. Specjalista z branży odszkodowawczej wie jaka potrzebna jest dokumentacja. Potrafi również posłużyć się odpowiednią argumentacją, co wpływa na otrzymanie zadośćuczynienia.

Ile się czeka na wypłatę odszkodowania po wypadku komunikacyjnym?

Prawo stanowi, że Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić środki w ciągu 30 dni liczonych od dnia, w którym złożono zawiadomienie o szkodzie. W sytuacji, kiedy w ciągu 30 dni mimo wszelkich starań nie było możliwe ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za spowodowany wypadek, Ubezpieczyciel na wypłatę ma 14 dni od dnia, w którym wyjaśniono okoliczności wypadku, lecz nie później niż 90 dni od daty zgłoszenia szkody. Gdy mimo zakończonego postępowania likwidacyjnego pokrzywdzony nie otrzymuje odszkodowania w określonym terminie, należy złożyć pismo z żądaniem wypłaty należności, powiększonej o stosowne odsetki.

Jaka jest wysokość odszkodowania czy zadośćuczynienia?

Kodeks cywilny swymi przepisami nie reguluje kryteriów potrzebnych do ustalenia kwoty odszkodowania czy zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny. Art. 445 § 1 k.c. wskazuje, że powinna ona być „odpowiednia”. Można je jednak znaleźć w orzecznictwie, na podstawie którego wypłacana jest rekompensata. Przede wszystkim pod uwagę brany jest rodzaj i stopień doznanego uszczerbku (zarówno fizycznego, jak i psychicznego) oraz następstwa powstałe w wyniku uszkodzeń. Ważny jest również czas trwania choroby oraz długość i koszty leczenia i rehabilitacji.

Czym się różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to zupełnie odmienne roszczenia. Różnią się przede wszystkim pełnionymi funkcjami oraz wynikają z różnych podstaw prawnych. Odszkodowanie ma wyrównywać finansowe wydatki związane z powstałą szkodą. Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie szkody powstałej wskutek zdarzenia, które spowodowało krzywdę bezpośrednio po zdarzeniu szkodowym, ale również tych krzywd, które mogą powstać w przyszłości. To świadczenie pieniężne wypłacane za cierpienia o charakterze niematerialnym – określane jako „krzywda”. Zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie mają rekompensować szkodę. Zasadnicza różnica między tymi dwoma roszczeniami jest taka, że odszkodowanie przysługuje za szkody majątkowe, a zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe.

W jaki sposób po wyjściu ze szpitala można kontynuować leczenie w nowoczesnej klinice rehabilitacyjnej?

Konsekwencje wypadku, z którymi borykamy się przed długi czas, uniemożliwiają nam normalne funkcjonowanie. By móc powrócić do pełni sił trzeba działać szybko. Korzystając z OC sprawcy wypadku możemy zgodnie z uchwałą SN otrzymać z góry potrzebną kwotę na prywatne leczenie i rehabilitację oraz zwrot poniesionych nakładów finansowych. By uzyskać pomoc i móc kontynuować leczenie w nowoczesnej klinice warto zgłosić się do specjalistów z branży odszkodowawczej.

Komu najlepiej zlecić wykonanie niezależnej opinii medycznej?

Przygotowanie niezależnej opinii medycznej najlepiej zlecić specjaliście z danej dziedziny. Lekarz na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej, swojego doświadczenia oraz literatury, opracuje dla nas wniosek w sprawie oraz da wyraźne sugestie, co do zasadności powództwa oraz szans na wygranie sprawy.

Czy w postępowaniu odszkodowawczym ważne są prywatne opinie medyczne?

W postępowaniu odszkodowawczym bardzo ważne są opinie medyczne, które często stanowią jeden z podstawowych dowodów w sprawie. Każdy poszkodowany ma prawo do przygotowania prywatnej opinii medycznej. Jest ona tak samo ważna, jak opinia biegłego. Pozwala ona zbadać konkretną sprawę pod kątem zasadności roszczenia.

Co należy zrobić i jakie przygotować dokumenty, aby ubezpieczyciel zwrócił koszty prywatnej nowoczesnej rehabilitacji?

Przede wszystkim należy zgromadzić szczegółową dokumentację medyczną – wyniki badań, wypisy ze szpitala, opinie medyczne itp., świadczące o tym, że rehabilitacja na NFZ jest w danym momencie niemożliwa. Przydadzą się również dokumenty potwierdzające koszty leczenia, czy też rehabilitacji – rachunki czy faktury. Sąd Najwyższy dnia 19 maja 2016 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą świadczenia wypłacane przez ubezpieczyciela w związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą, obejmują także celowe i uzasadnione koszty leczenia niefinansowanego ze środków publicznych. W uchwale SN podkreślił jednocześnie problem z dostępem do wielu usług lekarskich, a także wskazał na większą skuteczność leczenia prywatnego. Pomimo tego, sprawy o odszkodowanie powypadkowe są dość zawiłe, a ubezpieczyciele często stosują różnego rodzaju „chwyty”, by opóźnić wypłatę pieniędzy. Dlatego warto już na początku rozważyć powierzenie swojej sprawy specjaliście, który ma doświadczenie w tym temacie i pomoże nam uzyskać naprawdę wysokie odszkodowanie.

Czy obrażenia ciała muszą być widoczne, aby uzyskać odszkodowanie?

Wypadek jest traumatycznym przeżyciem. Jego konsekwencją mogą być zarówno obrażenia fizyczne, widzialne „gołym okiem’, jak i psychiczne, których nie widać. Wszystkie jednak stanowią uszczerbek na zdrowiu. Dlatego też nawet, jeśli posiadasz niewidoczne obrażenia ciała, należy Ci się odszkodowanie.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za obrażenia ciała?

O odszkodowanie może ubiegać się każda osoba, która będąc uczestnikiem wypadku drogowego doznała obrażeń ciała. Jeśli poszkodowanym jest nieletni, wówczas rekompensata jest wypłacana jego rodzicom, bądź prawnym opiekunom. Świadczenie to należy się zarówno poszkodowanemu kierowcy, pasażerom, także tym jadącym ze sprawcą wypadku, pieszym oraz rowerzystom. Należy przy tym pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje sprawcy wypadku.

Czego może domagać się poszkodowany w wypadku od ubezpieczyciela?

Osoba poszkodowana w wypadku może domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.

Czym się różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Ile się czeka na wypłatę odszkodowania po wypadku komunikacyjnym?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Czy w postępowaniu odszkodowawczym ważne są prywatne opinie medyczne?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Nasi specjaliści udzielą wyczerpującej odpowiedzi w Twojej sprawie