Wypadek w rolnictwie – odszkodowanie

Wypadek w rolnictwie odszkodowanieSprawy z zakresu wypadków rolniczych należą często do spraw skomplikowanych. Zasady odpowiedzialności z tego tytułu wynikają z odpowiednich przepisów, jednak dość często są one trudne do zrozumienia dla poszkodowanych. Zakłady ubezpieczeń często wykorzystują te istniejące problemy, stosując interpretacje prawne niekorzystne dla samych poszkodowanych. Jeżeli zatem zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym, to warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów zatrudnionych w naszej kancelarii, która pomoże uzyskać wszelkie należne Ci świadczenia z polisy OC posiadacza tegoż gospodarstwa.

Podstawowym aktami prawnymi regulującymi problematykę obowiązkowych ubezpieczeń rolników są: kodeks cywilny oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. 2016r., poz. 2060 ze zm. dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych).Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na zawarte w powyższej ustawie przepisy art. 4 pkt 2 [Ubezpieczeniami obowiązkowymi są (…) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”], art. 44[Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego), art. 50 ust. 1 [Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia], art. 9 ust. 2 [Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność].

O odszkodowanie mogą się ubiegać: 

 • właściciel gospodarstwa,
 • osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • osoby pracujące na gospodarstwie,
 • osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego, którym nie z ich winy, na skutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, została wyrządzona krzywda.

Wypadek w rolnictwie odszkodowanieUmowa ubezpieczenia OC rolnika przewiduje wypłatę odszkodowania kiedy rolnik, czy też osoba pracująca w gospodarstwie rolnym wyrządzą szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania wyrażoną w art. 361 k.c., co do zasady, poszkodowany winien więc otrzymać kompensatę wszystkich szkód, tj. poniesionych zarówno na osobie, jak i na mieniu. Dlatego też prawo cywilne przewiduje szereg roszczeń, które to umożliwiają. Poszkodowany może więc dochodzić:

 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);
 • zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);
 • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);
 • jednorazowego odszkodowania (tzw. kapitalizacji renty), które jest uzasadnione w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);
 • renty na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);
 • zwrotu utraconych zarobków (art. 361 k.c.) na przykład w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności). Mogą to być utracone dochody, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby wypadek nie miał miejsca, jak też zwiększone wydatki spowodowane tym wypadkiem (np. z tego powodu można się ubiegać o zwrot wydatków z tytułu poniesionych kosztów na naprawę lub odkupienie uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowanie uszkodzonego pojazdu, zwrot kosztów pojazdu zastępczego.

W sytuacji, gdy wskutek działań rolnika lub osoby pracującej w jego gospodarstwie poszkodowany poniesie śmierć, najbliższy członek rodziny może ubiegać się o wypłatę:

 • stosownego odszkodowania jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych, chodzi tutaj o szeroko pojęty uszczerbek natury ekonomicznej występujący po stronie najbliższych po śmierci poszkodowanego (art. 446 § 3 k.c.);
 • zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego, jako poszkodowanego, którego śmierć była poprzedzona wywołanym deliktem uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, poniesionych przez tego, kto je poniósł,  w tym członków jego rodziny (art. 446 § 1 k.c.);
 • renty alimentacyjnej, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i który ich za życia stale i dobrowolnie wspierał finansowo,  a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2 k.c.);
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego (art. 446 § 4 k.c.) przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.

W przypadku gdy poszkodowany sam przyczynił się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to zgodnie z art. 362 k.c. przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

Jeżeli do wypadku dojdzie w gospodarstwie rolnym rolnika który pomimo ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC nie dopełnił tego wymogu, to swoich roszczeń poszkodowany może dochodzić z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (art. 98 ust. 1 pkt 3c ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Wypadek w rolnictwie odszkodowanie

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.