Wypadek śmiertelny – odszkodowanie

odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Twoi bliscy zginęli w wypadku. Należy Ci się odszkodowanie!

Wypełnij szybki formularz i dowiedź się ile możesz otrzymać.

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu: Zadośćuczynienia i Odszkodowania za Wypadki Śmiertelne
z wyszczegulnieniem :odszkodowanie za śmierć dziadka, odszkodowanie za śmierć babci, odszkodowanie za śmierć ojca, odszkodowanie za śmierć matki, odszkodowanie za śmierć syna, odszkodowanie za śmierć córki.

Zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek śmiertelny

Kancelaria Vox Veritas – Odszkodowania specjalizuje się w wypadkach komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym. Od lat jesteśmy po stronie naszych Klientów, służymy poradnictwem i realną pomocą w uzyskaniu maksymalnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby.

Voxveritas Odszkodowania z wypadku śmiertelnego – Kim jesteśmy

Naszą skuteczność opieramy na rzetelności, uczciwości, aktualnych zapisach prawnych oraz właściwej ocenie sytuacji, której dokonujemy w sposób indywidualny. Wysokie kompetencje naszych ekspertów oraz rozbudowane zdolności negocjacyjne gwarantują satysfakcjonujące efekty przy zachowaniu krótkiego czasu trwania sprawy odszkodowawczej.

Nowocześnie działającą kancelarię Vox Veritas Odszkodowania tworzą pracownicy zaangażowani w każdą podejmowaną sprawę. Nieustannie poszerzana wiedza pozwala na zdobywanie wyższych szczytów, a tym samym na nienaganną, profesjonalną obsługę Klientów.

Naszą misją jest niesienie rzeczywistej pomocy poszkodowanym. Zdajemy sobie sprawę, że nic nie przywróci życia bliskim osobom, które zginęły w tragicznych okolicznościach, ale wiemy, że odszkodowanie za śmierć w wypadku to jedna z tych rzeczy, która pomaga na nowo stworzyć świat wokół siebie. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobro naszych Zleceniodawców, dzięki czemu oprócz finansowego aspektu sprawy jesteśmy pomocną ręką w trudnej sytuacji. Empatia idzie w parze ze skutecznością, a etyka zawodowa jest wpisana w naszą codzienną pracę.

W czym pomagamy

W zakresie naszych kompetencji znajdują się odszkodowania za śmierć bliskiej rodziny, zadośćuczynienia dla wszystkich członków rodziny śmiertelnych ofiar wypadków komunikacyjnych. Pomagamy uzyskać odszkodowania dla rannych w wypadkach komunikacyjnych/samochodowych, a także odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach w pracy i w rolnictwie.

Uzyskujemy dla Państwa zwrot kosztów pogrzebu oraz leczenia. Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogą uzyskać z naszą pomocą bezpłatne leczenie w prywatnej klinice oraz specjalistyczną rehabilitację, a finalnie zadośćuczynienie za wypadek lub odszkodowanie z polisy OC, lub Funduszu Gwarancyjnego.

Podejmujemy się reprezentowania Klientów i przeprowadzenia procesu dziedziczenia OFE/ZUS polegającym na transferze środków z OFE i wypłatę gotówki dla małżonków, spadkobierców i uposażonych.

Większość odszkodowań zostaje wypłacona naszym Klientom w zaledwie 30 dni. Przejrzysta umowa, minimum formalności oraz darmowy dojazd do Zleceniodawcy na terenie całego kraju to standard naszej pracy. Udzielamy darmowej porady prawnej i oceny sytuacji, a tym samym nie narażamy naszych Klientów na dodatkowe koszty w postaci opłat wstępnych, za to uzyskane odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę wypłacamy w 3 dni od daty wpływu pieniędzy na konto kancelarii Vox Veritas Odszkodowania.

Gdzie działamy

Głównym obszarem naszego działania są Katowice, nie mniej działamy na terenie całego kraju w takich miastach jak: Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów, Łódź, Gdańsk, Szczecin.
Więcej lokalizacji poznasz w zakładce oddziały.

Śmierć osób najbliższych należy do jednych z najbardziej tragicznych momentów naszego życia i wiąże się z ogromnym bólem i cierpieniem , zwłaszcza jeśli chodzi o dotkniętych nią członków rodziny. Szczególnie bolesne są sytuacje, w których odejście osoby bliskiej następuje niespodziewanie, nagle, a winę za taki stan ponoszą winne powyższego zdarzenia osoby trzecie. Najczęściej z tego typu stanami faktycznymi mamy do czynienia w przypadku wypadków komunikacyjnych, w których giną bądź to pasażerowie pojazdu sprawcy zdarzenia, bądź też osoby znajdujące się w innych pojazdach, które brały udział w wypadku, spowodowanym nieodpowiedzialnym zachowaniem tego sprawcy, jako uczestnika ruchu drogowego, będącego posiadaczem pojazdu mechanicznego lub kierującym tym pojazdem.

Jedyną namiastką rekompensaty w takich sytuacjach za to wielkie cierpienie, jaką jest śmierć osoby najbliższej, która nie nastąpiła z przyczyn naturalnych, a zmarły nie ponosił odpowiedzialności za tego rodzaju skutek może być uzyskanie różnego rodzaju świadczeń cywilnoprawnych w postaci na przykład odszkodowania/zadośćuczynienia, będącego w stanie do pewnego stopnia powetować ten ogromny ból i cierpienie.

Poprzez przyznanie określonej sumy pieniężnej powyższe odszkodowanie/zadośćuczynienie  ma zatem prowadzić do złagodzenia cierpień psychicznych, wywołanych utratą bliskiej osoby, a także ułatwić jej najbliższym dostosowanie się do nowej sytuacji, w której znaleźli się oni w związku z tragiczną stratą członka swojej rodziny.

VOX VERITAS Odszkodowania powstało z myślą bezpośredniej pomocy rodzinom ofiar wypadków samochodowych. Jesteśmy wsparciem dla tych rodzin. W imieniu członów rodziny wywalczamy odszkodowania/zadośćuczynienia już nawet do 30 dni od daty podpisania umowy.

Odszkodowanie/zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, jak też inne związane z taką nieszczęśliwą sytuacją świadczenia(np. zwrot kosztów leczenia i pogrzebu), to jedne z głównych spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię.

Od 3 sierpnia 2008r. wszyscy bliscy ofiar wypadków śmiertelnych mogą zgłaszać roszczenia w oparciu o art. 446 § 4 k.c. Przepis ten przewiduje dla najbliższych członków rodziny zmarłego odszkodowanie/zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny bliskiej osoby.

Wypadek śmiertelny odszkodowanieZgodnie z zapisami kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), najbliżsi członkowie rodziny zmarłego lub inne osoby mogą ubiegać się o przyznanie takich świadczeń, jak:

  • stosowne odszkodowanie jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych. Chodzi tutaj o szeroko pojęty uszczerbek natury ekonomicznej występujący po stronie najbliższych po śmierci poszkodowanego (art. 446 § 3 k.c.);
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego (art. 446 § 4 k.c.),przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r. Wskazując na tą datę dodatkowo zwracam w tym miejscu uwagę na fundamentalną w skutkach uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010r. (sygn. akt III CZP 76/10), w której sąd jednoznacznie stwierdził, iż: „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008r.”.Tym samym osoby, które utraciły najbliższego członka rodziny przed 3 sierpnia 2008r również mogą domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, z tym że nie na podstawie nowej instytucji z art. 446 § 4 k.c. a na innej podstawie, tj. art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. Omawiany kierunek zapatrywań potwierdził również Sąd Najwyższy w niedawnej uchwale (sygn. akt III CZP 32/11),gdzie jednoznacznie wskazał, iż: „Sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w związku z art 24 § 1 k.c., także wtedy, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r. wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia”;
  • zwrot wszelkich kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego, jako poszkodowanego, którego śmierć była poprzedzona wywołanym deliktem uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,poniesionych przez tego, kto je poniósł, w tym członków jego rodziny (art. 446 § 1 k.c.);
  • rentę alimentacyjną, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i który ich za życia stale i dobrowolnie wspierał finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2 k.c.).

W przypadku gdy poszkodowany sam przyczynił się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to zgodnie z art. 362 k.c. przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

Odszkodowania powypadkowe za śmiertelne wypadki komunikacyjne z reguły wypłacane są z polisy OC sprawcy takiego zdarzenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy podmiotem odpowiedzialnym za jego wypłacenie pozostaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje poszkodowanemu pełną ochronę ubezpieczeniową nawet w sytuacji braku możliwości ustalenia tożsamości odpowiedzialnego sprawcy (posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego tym pojazdem), który zbiegł z miejsca zdarzenia (wypadku), jak też, gdy sprawca ten, będący posiadaczem zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 98 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r., poz. 2060 ze zm. dalej też: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych).

W Polsce, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC auta jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni każdego posiadacza pojazdu mechanicznego przed szkodami powstałymi w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Polisa OC przede wszystkim zabezpiecza kierowcę przed finansowymi skutkami wypadków drogowych, a poszkodowanym w określonych sytuacjach daje gwarancję wypłaty świadczeń odszkodowawczych przez ubezpieczyciela.

Zadośćuczynienie i Odszkodowanie za Wypadek Śmiertelny

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.