Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z problemami nadmiernego zadłużenia finansowego. Często bywa tak że konieczność zaciągnięcia pożyczki staje się jedynym wyjściem w świetle niespodziewanych okoliczności życiowych. Sytuacje takie niejednokrotnie zmuszają do zaciągania zobowiązań których później nie da się spłacić. Prowadzi to do nadmiernego zadłużenia a brak regulowania spłat wymaganych zobowiązań pieniężnych skutkuje zajęciami komorniczymi wynagrodzenia, emerytur, rent a w skrajnych przypadkach zajęciem majątku dłużnika.

Istnieje jednak sposób na uwolnienie się od problemów związanych z długami poprzez ogłoszenie swojej upadłości konsumenckiej.

Co to jest upadłość konsumencka i kiedy warto ją przeprowadzić?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym wszczynanym na wniosek niewypłacalnego dłużnika będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub jego wierzyciela w skutek którego umorzeniu lub redukcji podlega zadłużenie którego dłużnik nie jest i nie będzie w stanie spłacić ze względu na swoją niewypłacalność. O niewypłacalności dłużnika można mówić wtedy gdy nie jest on w stanie pokryć zaciągniętych zobowiązań pieniężnych np. kredytów, pożyczek itp. przez co jego wierzyciele pozostają niezaspokojeni.  Postępowanie upadłościowe ma na celu równe zaspokojenie wszystkich zobowiązań wymagalnych przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego z majątku dłużnika.

Należy jednak pamiętać że podczas postępowania upadłościowego dochodzi do likwidacji całego lub części majątku dłużnika.

Sąd sporządza plan spłat wierzycieli oraz określa które długi można umorzyć bez spłaty. W planie spłat określony jest harmonogram przedstawiający sposób i czas spłat poszczególnych wierzycieli. Przykładowo część wierzycieli zostanie spłacona z uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego konsumenta środków, w stosunku do pozostałych wierzycieli dłużnik może zostać zobowiązany na pewien okres czasu, do oddawania na ich rzecz części wynagrodzenia. W stosunku do niespłaconych wierzycieli sąd może umorzyć zobowiązania upadłego konsumenta jeżeli ten będzie wywiązywał się z nałożonych obowiązków.

Trzeba również wspomnieć że upadły konsument ma bezwzględny zakaz zaciągania kredytów na poczet spłat wierzycieli

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku sąd ogłasza upadłość konsumencką. W skutek czego powołuje się syndyka masy upadłościowej  oraz wzywa wierzycieli do przedstawiania roszczeń. Obowiązkiem upadłego jest wskazanie i udostępnienie syndykowi majątku z którego nastąpi zaspokojenie długów. Niedochowanie przez dłużnika obowiązku o którym mowa powyżej może spowodować umorzenie postępowania upadłościowego a w konsekwencji brak możliwości jego ponownego wszczęcia w okresie najbliższych 10 lat.

Syndyk sporządza inwentarz majątku upadłego konsumenta  a następnie przystępuje do jego sprzedaży- od tego momentu dłużnik nie może swobodnie rozporządzać przedmiotami majątkowymi.  Zajęciu mogą podlegać niemalże wszystkie składniki majątku z wyłączeniem przedmiotów służących do codziennej egzystencji. Trzeba pamiętać że zajęciu podlega również wynagrodzenie za pracę jednakże jest ograniczone do wysokości umożliwiającej zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Środki uzyskane ze sprzedaży służą zaspokojeniu wierzycieli.

Po spełnieniu przez upadłego konsumenta wszystkich nałożonych przez sąd obowiązków zostaje on uwolniony od ciążących na nim długów i może zacząć nowe wolne od stresu i niepokoju życie.

Na koniec należy podkreślić że korzyścią jaką przynosi przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest spłacenie poszczególnych wierzycieli a nawet umorzenie niektórych długów bez konieczności spłaty co wydaje się być dość dobrym sposobem na odzyskanie utraconej przez nadmierne zadłużenie pozycji społecznej oraz stwarza możliwość rozpoczęcia nowego życia.

Upadłość konsumencka

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.