UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – jak uzyskać?

             Wielu z nas zastanawia się co kryje się pod pojęciem procedury upadłościowej oraz kto może z niej skorzystać. Sam termin „upadłość” kojarzyć się może z upadaniem dużych przedsiębiorstw, które z uwagi na złą sytuację finansową są zmuszone do zamykania swoich działalności.

             Możliwość wszczęcia procedury upadłości przysługuje zarówno przedsiębiorcom, jak i do osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Procedura ta może zostać wszczęta na wniosek samego dłużnika lub jego wierzyciela w przypadku niemożności pokrycia zobowiązań przez dłużnika – niewypłacalność.

             Najważniejszym celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego, zarówno w przypadku przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jest doprowadzenie do zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu.

             Sama nazwa może jednak w pewnym sensie wprowadzać w błąd. Upadłość konsumencka jest skrótem używanym powszechnie. Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego termin „konsument” rozumie się jako osobę, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej, która nie jest związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Regulacje prawne odnoszące się do upadłości „konsumenta” w rozumieniu przepisów Prawa Upadłościowego mają inny zakres podmiotowy.

             Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku  Prawo upadłościowe nie jest prawidłowym używanie pojęcia upadłości konsumenckiej. Ustawa posługuje się pojęciem upadłości osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Użyte w ustawie pojęcie osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej określa ogólnie krąg osób, wobec których może zostać zastosowana procedura upadłościowa. Zgodnie z art. 4911 Prawa upadłościowego są to wszystkie osoby, które nie są przedsiębiorcami, wspólnikami osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem czy wspólnikami spółki partnerskiej. Regulacja ta wyklucza także spółki kapitałowe, które z chwilą powstania stają się osobami prawnymi.

             Wyjaśnienia wymaga też czym jest działalność gospodarcza oraz kim jest przedsiębiorca w rozumieniu polskiego prawa.

Zgodnie z art. 3, ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Są to cechy, które musi posiadać każda działalność, żeby nazwać ją gospodarczą.

             Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

             Definicję przedsiębiorcy zawiera także art. 431 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą regulacją przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, lecz na mocy szczególnych przepisów została jej przyznana zdolność prawna, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

             Zastosowanie przepisów dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej dotyczy następującego kręgu podmiotów:

  1. Osoby fizyczne, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, ani nie były wspólnikami w spółkach prawa handlowego.
  2. Osoby fizyczne, które najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości zostały wykreślone z rejestru ewidencjonujących przedsiębiorców (CEIDG, KRS)
  3. Osoby fizyczne, które nie były wpisane do rejestru przedsiębiorców, lecz faktycznie wykonywały działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 Prawa przedsiębiorców – rok po zaprzestaniu prowadzenia działalności
  4. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność nieewidencjonowaną (art. 5 Prawo przedsiębiorców)
  5. Osoby fizyczne, które prowadzą gospodarstwo rolne, z zastrzeżeniem, że nie prowadzą innej działalności gospodarczej

Należy zaznaczyć, że postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie może zostać wszczęte wobec osób, które tylko zawiesiły wykonywanie swojej działalności gospodarczej. W takim przypadku osoba w dalszym ciągu  jest przedsiębiorcą.

Czytaj także :https://voxveritas.pl/upadlosc-konsumencka/

VOX VERITAS

Piotr Pierzchała

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czytaj także:

zacznij z nami chodzić

Bezpłatna