Menu Zamknij

Roszczenia z umów we frankach

Kancelaria występuje w imieniu Klientów o unieważnienie umowy kredytu zawartego we frankach szwajcarskich, lub o zwrot nadpłaconych rat kredytu.

 Jak działamy?

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę

Złożymy w Twoim imieniu reklamację i wniosek przerywający bieg terminu przedawnienia,

Sporządzimy w Twoim imieniu pozew i wystąpimy w Twoim imieniu przed Sądem

Korzyści z usługi

  • unieważnienie klauzul niedozwolonych w Twojej umowie
  • zwrot nadpłaconych środków
  • oszczędności czasu
  • odzyskanie ubezpieczenia niskiego wkładu
  • odzyskanie różnic walutowych
  • przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia
  1. Co obejmuje analiza umowy kredytowej?

Analiza umowy kredytowej obejmuje badanie pod kątem ekonomicznym i prawnym zapisów umowy, ze szczególnym uwzględnieniem terminu zawarcia umowy, okresu kredytowania, postanowień dotyczących oprocentowania kredytu, sposobu naliczania odsetek, ustalania wysokości oprocentowania oraz zasad zmiany oprocentowania podczas obowiązywania umowy, kwot wpłaconych bankowi na poczet rat kredytowych oraz kwot ewentualnego roszczenia względem banku.

Po wstępnej analizie umowy kredytowej Kancelaria opracowuje wstępne wnioski i ocenia, czy możliwe jest sformułowanie konkretnych zarzutów do treści zapisów umowy kredytowej.

  1. Co najczęściej znajdujemy w umowie?

niedozwolone postanowienia umowne, w tym ograniczających równość stron umowy (prawo banku do przeliczania rat przy użyciu tabel kursowych ustalanych wyłącznie przez bank, prawo banku do zmiany wysokości oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych klauzul, prawo banku do pobierania opłat tytułem tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego),

sprzeczność z prawem i zasadami współżycia społecznego mechanizmu indeksacji kredytu,

stosowanie w umowie kredytowej postanowień nieuzgodnionych z konsumentem, wiążących na podstawie uprzednio obowiązującego wzorca,

naruszenie swobody umów oraz zasad współżycia społecznego,

naruszenie przez bank obowiązków informowania wynikających z przepisów prawa krajowego i UE.

  1. Jakie rozwiązania rekomenduje Kancelaria?

Mając wiedzę i doświadczenie  w prowadzeniu procesów Kancelaria jest w stanie ocenić, czy droga sądowa w przypadku konkretnej umowy kredytowej jest uzasadniona, a w dalszym etapie postępowania sprecyzować odpowiednie roszczenia w stosunku do banku.

Kancelaria reaguje na zmiany w sytuacji prawnej, w szczególności zmiany linii orzeczniczej Sądów Najwyższych i dostosowuje swoją ofertę elastycznie do panujących warunków.

Wynik postępowania nigdy nie jest przesądzony, jednak na podstawie przeprowadzonej analizy jesteśmy w stanie oszacować orientacyjne szansy powodzenia procesu, jak również konieczne nakłady finansowe niezbędne do wszczęcia i prowadzenia sprawy przed sądem.

Wyśłij umowę frankową do weryfikacji, sprawdzimy ją:
ZAŁĄCZNIKI SKANÓW DOKUMENTÓW:


Pliki muszą mieć mniej niż 10 MB. Dozwolone typy plików: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Kancelaria Vox Veritas Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe w celach korespondencyjnych i udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Administratora: kontakt@voxveritas.pl

Roszczenia z umów we frankach