Regulamin serwisu internetowego umożliwiającego przesyłanie umów kredytowych drogą elektroniczną

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.voxveritas.pl jest VOX VERITAS Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000651942, REGON: 366064166, NIP: 6342880556.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
  1. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę korzystającą z Serwisu
  2. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy opublikowany pod domeną voxveritas.pl prowadzony przez VOX VERITAS Odszkodowania Sp. z o.o.
  3. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin wraz z treścią innych elektronicznych dokumentów, do których niniejszy Regulamin się odnosi. Regulamin określa warunki, na jakich VOX VERITAS Odszkodowania Sp. z o.o. oraz podmiot z nim współpracujący świadczy usługi na rzecz Użytkowników za pośrednictwem serwisu
  4. Umowie – rozumie się przez to umowę zawieraną pomiędzy VOX VERITAS Odszkodowania Sp. z o.o. a Użytkownikiem w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Serwisu, przedmiotem której Użytkownik zleca analizę umowy kredytowej i związanych z nią dokumentów, a VOX VERITAS Odszkodowania Sp. z o.o. otrzymane dokumenty przyjmuje do analizy
  5. Usługach – rozumie się przez to świadczoną przez VOX VERITAS Odszkodowania Sp. z o.o. usługę analizy umowy kredytowej przesłanej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz sporządzenie oceny prawnej tej umowy
  6. Usługodawcy – rozumie się przez to VOX VERITAS Odszkodowania Sp. z o.o.
  7. Kancelarii – rozumie się przez to podmiot współpracujący z VOX VERITAS Odszkodowania Sp. z o.o. tj. Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyny Podymy z siedzibą w Katowicach (40-078), przy Placu Wolności 3/3a, NIP 6291667024, REGON 240347137
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu w tym świadczenie usług w drodze elektronicznej odbywa się wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do zaprzestania korzystania z Serwisu.
 4. Aktualne dane kontaktowe w tym adresy elektroniczne, publikowane są w Serwisie w zakładce Kontakt.

§ 2

Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. W związku z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na zapis w ramach telekomunikacyjnego urządzenia końcowego którym posługuje się Użytkownik, plików cookies oraz dostęp do nich. Zgoda Użytkownika w tym także cofnięcie zgody lub wprowadzenie ograniczeń w przetwarzaniu plików cookies, mogą być wyrażone za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 5. Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo własnej sieci internetowej.

§ 3

Złożenie i realizacja zlecenia

 1. W celu zlecenia analizy umowy kredytowej Użytkownik wypełnia formularz dostępny na stronie www.voxveritas.pl oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zarówno przez Usługodawcę jak i Kancelarię dla celów świadczonej usługi.
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie udostępnienia możliwości przesyłania dokumentów do analizy i sporządzenia analizy wraz z opinią jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu po dokonaniu analizy i przesłaniu Użytkownikowi oceny prawnej.
 3. Serwis umożliwia składanie zleceń przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 4. Usługodawca potwierdza w formie elektronicznej przyjęcie zlecenia.
 5. W przypadku konieczności uzupełnienia przesłanej dokumentacji Usługodawca zwraca się drogą elektroniczną do Użytkownika o uzupełnienie dokumentów.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług.
 7. Sporządzona przez Usługodawcę Analiza umowy kredytowej przesyłana jest Użytkownikowi drogą mailową w formacie *pdf.
 8. Analiza umowy zawiera ocenę zgodności z prawem przesłanej umowy oraz ocenę możliwości prawnych zakwestionowania umowy w całości albo w części i przysługujące Użytkownikowi roszczenia.
 9. Przesyłając umowę kredytową Użytkownik potwierdza zgodność jej treści z posiadanym oryginałem oraz wskazuje, że jest osobą, która zawierała przedmiotową umowę lub posiada upoważnienie do reprezentowania tej osoby.
 10. Użytkownik na każdym etapie może zrezygnować z usługi i zażądać zwrotu przesłanych dokumentów.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest VOX VERITAS Odszkodowania Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Użytkowników oraz podane przez Użytkowników, są przetwarzane przez Usługodawcę oraz Kancelarię zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przede wszystkim w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w szczególności w zakresie umowy zlecenia analizy umowy kredytowej oraz sporządzenia opinii o zgodności z prawem przesłanej umowy.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno przez Usługodawcę jak i Kancelarię w formie elektronicznej w tym osobno w zakresie otrzymywania informacji handlowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zlecenia.
 4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a także żądania ich usunięcia z bazy danych Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie usunie danych osobowych na żądanie Użytkownika, jeżeli uprawniony będzie do ich dalszego przetwarzania na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie wskazanych w formularzu danych jest niezbędne dla prawidłowego przyjęcia i realizowania usługi.
 7. Administrator Danych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym na skutek wniosku o usunięcie zarejestrowanego konta Użytkownika, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
 9. Usługodawca uprawniony jest do przekazania danych osobowych Kancelarii jako podmiotowi z nim współpracującego w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi i wyłącznie w tym celu.

§ 5

Reklamacje

 

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących w szczególności działania Serwis, obsługi czy świadczonej usługi.
 2. Usługodawca powinien udzielić odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Reklamacje składane mogą być w następującej formie:
 1. elektronicznej na adres mailowy: biuro@voxveritas.pl
 2. pisemnie na adres: VOX VERITAS Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29
 1. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało informacji pozwalających na rozpoznanie reklamacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli przekazane dotychczas informacje nie pozwolą na rozpoznanie reklamacji.
 2. Użytkownik poinformowany zostanie o rozpoznaniu reklamacji w formie elektronicznej a jeżeli doręczenie reklamacji w ten sposób nie będzie możliwe, w formie pisemnej na adres zamieszkania/ siedziby/korespondencyjny wskazany przez Użytkownika składającego reklamację.
 3. Usługodawca ma prawo zwrócić się o informację na temat tożsamości odbiorcy i dokonać weryfikacji, czy osoba zgłaszająca reklamację jest osobą uprawnioną do jej zgłoszenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy Użytkownika, w szczególności poprzez przekazanie do analizy dokumentów zawierających nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne dane.

 

§ 6

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem

 1. W celu korzystania z Serwisu w tym zapewnianych przez Serwis usług niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie sprzętu komputerowego lub innego urządzenia multimedialnego z oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym (w szczególności Windows XP lub nowszym) oraz oprogramowaniem (w szczególności graficzna przeglądarka internetowa), zapewniający dostęp do Internetu oraz uruchomienie przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji co najmniej 8, Firefox w wersji co najmniej 23, Opera w wersji co najmniej 12; obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024 x 768.
  2. posiadanie urządzenia mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz posiadanie aplikacji służącej do przeglądania stron internetowych dedykowanej dla określonego systemu mobilnego (wersje fabryczne wskazanych systemów zainstalowane na urządzeniach mobilnych, zawierają preinstalowane wersje aplikacji – przeglądarek internetowych np. safari (IOS) chrome (Android), Internet Explorer (Windows Phone).
 2. Do odbierania wiadomości elektronicznych, wymagane jest posiadanie konta e-mail.
 3. Do odczytu danych zapisanych w formacie PDF wykorzystać można program komputerowy Adobe Acrobat Reader
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 5. sposób, w jaki Użytkownik lub Użytkownik korzysta ze Serwisu , ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
 6. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła i loginu Użytkownika lub Użytkownika, niezależnie od przyczyny która to spowodowała,
 7. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Usługodawcy, Kancelarii lub Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
 8. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie Serwisu pod adresem www.voxveritas.pl pod linkiem „Regulamin ”. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie w pliku PDF.
 2. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 3. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.
 5. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem że wprowadzone zmiany, nie znajdują zastosowania do zleceń, złożonych przed dokonaniem zmiany Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2017r.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czytaj także:

zacznij z nami chodzić

Bezpłatna