Poślizgnięcie na chodniku – odszkodowanie

Dbanie o stan jezdni, chodniki, podwórka, dachy – to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.). Ustawa ta nakłada między innymi na właścicieli, zarządców nieruchomości (jak i dróg publicznych) bądź spółdzielnie mieszkaniowe, gminy obowiązek dbania (min. odśnieżanie, posypywanie chodników,  jak i schody piaskiem czy solą, usuwanie błota, lodu, jak i inne zanieczyszczenia) o chodniki  i drogi wewnętrzne, tzn. drogi osiedli mieszkaniowych i drogi dojazdowe, które nie są drogami publicznymi. O to, że nie zawsze wywiązują się z tych obowiązków możemy się przekonać spacerując po mieście. Zaniedbujący swój obowiązek właściciel budynku lub zarządca, naraża się nie tylko na ukaranie mandatem, ale również na wypłatę poszkodowanemu stosownego odszkodowania. Zgodnie bowiem z treścią art. 415 kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Takie odszkodowanie może obejmować np. koszty leczenia, zabiegów rehabilitacyjnych, utracony zarobek (np. gdy jesteśmy po wypadku niezdolni do pracy), a nawet rentę, gdy upadek spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu lub inwalidztwo.

Poślizgnięcie na chodniku ODSZKODOWANIE

Jeżeli więc dojdzie do takiej sytuacji, że poniosłeś uszczerbek na zdrowiu – np. złamanie ręki lub nogi – w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia, pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia od podmiotu zobowiązanego do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym.

Zanim jednak przystąpimy do udzielenia Ci pomocy w uzyskaniu stosownego  odszkodowania pamiętaj, że przy tego typu sprawach bardzo ważne jest udokumentowanie zaistnienia zdarzeniai potwierdzenie jego okoliczności, bowiem To właśnie na poszkodowanym spoczywa taki obowiązek dowodowy (art. 6 k.c.). Ciężar udowodnienia faktu spoczywa bowiem na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne).

Istotne zatem będzie:

  • zgłoszenie faktu zaistnienia zdarzenia zarządcy lub właścicielowi drogi bądź nieruchomości, a jeśli nie wiesz kto nim jest – policji lub straży miejskiej,
  • wykonanie zdjęć miejsca zdarzenia,
  • zebranie oświadczeń naocznych świadków,
  • pozyskanie dokumentu potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu lub też pełnej dokumentacji medycznej, jeśli wypadek był poważniejszy i wiązał się z pobytem w szpitalu.

Poślizgnięcie na chodniku ODSZKODOWANIE

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.