Pomagamy Frankowiczom

Kancelaria występuje w imieniu Klientów o unieważnienie umowy kredytu zawartego we frankach szwajcarskich, lub o zwrot nadpłaconych rat kredytu.

 Jak działamy?

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę

Złożymy w Twoim imieniu reklamację i wniosek przerywający bieg terminu przedawnienia,

Sporządzimy w Twoim imieniu pozew i wystąpimy w Twoim imieniu przed Sądem

Korzyści z usługi

  • unieważnienie klauzul niedozwolonych w Twojej umowie
  • zwrot nadpłaconych środków
  • oszczędności czasu
  • odzyskanie ubezpieczenia niskiego wkładu
  • odzyskanie różnic walutowych
  • przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia
  1. Co obejmuje analiza umowy kredytowej?

Analiza umowy kredytowej obejmuje badanie pod kątem ekonomicznym i prawnym zapisów umowy, ze szczególnym uwzględnieniem terminu zawarcia umowy, okresu kredytowania, postanowień dotyczących oprocentowania kredytu, sposobu naliczania odsetek, ustalania wysokości oprocentowania oraz zasad zmiany oprocentowania podczas obowiązywania umowy, kwot wpłaconych bankowi na poczet rat kredytowych oraz kwot ewentualnego roszczenia względem banku.

Po wstępnej analizie umowy kredytowej Kancelaria opracowuje wstępne wnioski i ocenia, czy możliwe jest sformułowanie konkretnych zarzutów do treści zapisów umowy kredytowej.

  1. Co najczęściej znajdujemy w umowie?

niedozwolone postanowienia umowne, w tym ograniczających równość stron umowy (prawo banku do przeliczania rat przy użyciu tabel kursowych ustalanych wyłącznie przez bank, prawo banku do zmiany wysokości oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych klauzul, prawo banku do pobierania opłat tytułem tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego),

sprzeczność z prawem i zasadami współżycia społecznego mechanizmu indeksacji kredytu,

stosowanie w umowie kredytowej postanowień nieuzgodnionych z konsumentem, wiążących na podstawie uprzednio obowiązującego wzorca,

naruszenie swobody umów oraz zasad współżycia społecznego,

naruszenie przez bank obowiązków informowania wynikających z przepisów prawa krajowego i UE.

  1. Jakie rozwiązania rekomenduje Kancelaria?

Mając wiedzę i doświadczenie  w prowadzeniu procesów Kancelaria jest w stanie ocenić, czy droga sądowa w przypadku konkretnej umowy kredytowej jest uzasadniona, a w dalszym etapie postępowania sprecyzować odpowiednie roszczenia w stosunku do banku.

Kancelaria reaguje na zmiany w sytuacji prawnej, w szczególności zmiany linii orzeczniczej Sądów Najwyższych i dostosowuje swoją ofertę elastycznie do panujących warunków.

Wynik postępowania nigdy nie jest przesądzony, jednak na podstawie przeprowadzonej analizy jesteśmy w stanie oszacować orientacyjne szansy powodzenia procesu, jak również konieczne nakłady finansowe niezbędne do wszczęcia i prowadzenia sprawy przed sądem.

Wyśłij umowę frankową do weryfikacji, sprawdzimy ją:

Roszczenia z umów we frankach

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.