Podstawowy 30-dniowy termin wypłaty poszkodowanemu odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu szkody komunikacyjnej na osobie.

W orzecznictwie sądowym i literaturze prawniczej utrwalony jest pogląd, że zakład ubezpieczeń, jako podmiot odpowiadający za szkodę komunikacyjną z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) powinien spełnić świadczenie na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez tego ostatniego lub osobę uprawnioną (np. ojciec po śmierci syna w wypadku samochodowym), ewentualnie za pośrednictwem pełnomocnika zawiadomienia o szkodzie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1995 r., sygn. akt: III CZP 69/95, OSNC 1995 nr 10, poz. 144; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 roku, sygn. akt: V CKN 1331/00, niepublikowany, LEX nr 75294). W przypadku zatem, gdy na przykład będąc osobą poszkodowaną w wypadku drogowym zgłosimy szkodę mailowo lub telefonicznie w dowolnym zakładzie ubezpieczeń (np. Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A., UNIQA Towarzystwie Ubezpieczeń S.A), to wówczas po naszej stronie powstaje roszczenie o wypłatę przez tegoż ubezpieczyciela stosownej kwoty odszkodowania w ciągu 30 dni od daty telefonicznego lub mailowego zgłoszenia szkody tłumaczy Przemysław Ponczek prawnik VOX VERITAS Odszkodowania. W przypadku natomiast, gdy zakład ubezpieczeń, jako osoba prawna odpowiadająca za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu odpowiedzialności cywilnej z własnej winy nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku, to wtedy dopuszcza się zwłoki, o której mowa w art. 476 kodeksu cywilnego (zob. orzeczenia Sądu Najwyższego, jak wyżej). Termin początkowy, od którego liczy się 30 dni na wypłatę odszkodowania zaczyna więc swój bieg w momencie zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi, chyba że poszkodowany wezwał wcześniej sprawcę wypadku do zapłaty odszkodowania, który jednak świadczenia nie spełnił, wówczas bowiem zakład ubezpieczeń dopuszcza się zwłoki od daty tego wezwania (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1995 r., III CZP 69/95). Ubezpieczyciel popada wobec tego w zwłokę w spełnieniu świadczenia zasadniczo od chwili, gdy powyższe świadczenie na rzecz poszkodowanego spełnia już po upływie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. W sytuacji wystąpienia tego typu nieuzasadnionej a zatem zawinionej przez ubezpieczyciela (dłużnika) zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu, jako wierzycielowi, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 481 § 1 kodeksu cywilnego, należą się odsetki ustawowe, za czas tego kwalifikowanego winą opóźnienia, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przewiduje innej wysokości odsetek (art. 481 § 2 kodeksu cywilnego) wyjaśnia Prawnik VOX VERITAS Odszkodowania. Brak bowiem spełnienia świadczenia w terminie jest dopuszczeniem się zwłoki i musi skutkować koniecznością zapłaty odsetek (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1995 r. III CZP 69/95).

Podstawę prawną dla przedmiotowego 30 – dniowego terminu stanowi przepis art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 2060, dalej: ustawa ubezpieczeniowa) o treści:

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie

Warto jednak pamiętać o tym, że niekiedy spełnienie świadczenia będzie miało miejsce w późniejszym terminie a to z powodu przeszkód, o których mowa w art. 14 ust. 2 tej samej ustawy, na przykład niemożliwości wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania mówi Przemysław Ponczek – VOX VERITAS Odszkodowania. Może się bowiem zdarzyć, że stan faktyczny sprawy, w którym doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego (np. wypadku samochodowego) jest wysoce skomplikowany. Ma to często miejsce wtedy, gdy poszkodowany lub osoba bliska zmarłego w wypadku komunikacyjnym dochodzi zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, gdzie trzeba dokładnie ustalić jej rozmiar (np. rodzaj obrażeń ciała, które spowodowały krzywdę psychiczną, wymiar doznanych cierpień związanych z trwałym oszpeceniem, odczuwanymi lękami związanymi z wypadkiem i bólem rąk lub nóg przy większym wysiłku), czy też sposób przyczynienia się do szkody samego poszkodowanego lub jego rodziców (np. ojciec i matka podczas jazdy samochodem nie przypinają małoletniej córki pasami bezpieczeństwa) – wyjaśnia Radca Prawny VOX VERITAS Odszkodowania. Nie zawsze zatem zakład ubezpieczeń prowadząc postępowanie likwidacyjne jest w stanie wypłacić należne poszkodowanemu lub osobie uprawnionej odszkodowanie w tym podstawowym terminie 30 dni i dlatego niekiedy koniecznością staje się przedłużenie tego terminu o dalsze 14 dni, liczone od daty wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy a wyjątkowo nawet trzeba będzie sprawę rozpatrywać aż 90 dni, licząc od momentu zgłoszenia szkody, na co wskazuje treść przepisu art. 14 ust. 2 ustawy ubezpieczeniowej:

W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie

Radca Prawny Kancelarii VOX VERITAS Odszkodowania wyjaśnia ,że na zakładzie ubezpieczeń spoczywa przy tym obowiązek pisemnego zawiadomienia poszkodowanego lub innej osoby uprawnionej o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także powinność wypłacenia bezspornej części odszkodowania (art. 14 ust. 2 zdanie ostatnie ustawy ubezpieczeniowej). Więcej na ten temat można przeczytać w wielu publikacjach, jakie ukazują się na ten temat nie tylko w formie klasycznych artykułów specjalistycznych drukowanych w czasopismach naukowych, ale też tych, które można znaleźć w bogatych zasobach internetowych (np. Ewa Kiziewicz, Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych, https://rf.gov.pl/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czytaj także:

zacznij z nami chodzić

Bezpłatna