Odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym

Twoi bliscy zostali ranni w wypadku i uznali uszczerbku na zdrowiu.
Należy Ci się odszkodowanie!

Wypełnij szybki formularz i dowiedź się ile możesz otrzymać.

[caldera_form id=”CF5bf2a13c9483b”]

Odszkodowanie zdrowotne – uszczerbek na zdrowiu

Wypadek komunikacyjny wiąże się nie tylko z traumą, ale nierzadko także z rozstrojem zdrowia lub uszkodzeniem ciała. Droga do odzyskania sprawności lub jej poprawy jest żmudna, wymagająca sporego wysiłku oraz nakładów finansowych. Takich zdarzeń nikt nie planuje i zawsze rodzą stres, traumę oraz szereg komplikacji związanych ze sferą domowego budżetu. Kancelaria Vox Veritas Odszkodowania Katowice staje się mostem pozwalającym przejść łagodnie i bezpiecznie przez ten szalenie trudny czas. Pomagamy uzyskać odszkodowania zdrowotne/ zadośćuczynienia z OC ubezpieczenia sprawcy bądź z Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym

Wypadek samochodowy w kilka sekund zmienia życie wielu osób – nie tylko osoby, która w wyniku uczestnictwa w tragicznych zdarzeniach doznała uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowania po wypadku samochodowym z OC sprawcy są rekompensatą za ból i cierpienie będące wynikiem zdarzenia. Dotyczy ono nie tylko ran fizycznych, ale i urazów psychicznych.

Rany fizyczne w wypadku samochodowym są oczywiste i łatwe do zdefiniowania. W przypadku urazów psychicznych kwestia pozostaje otwarta – nikt bowiem nie wie, jak wypadek, który nie skończył się ranami fizycznymi, wpłynie w przyszłości na życie i zdrowie jego uczestnika. Najczęściej dochodzi do tzw. stresu pourazowego, bólu określonych partii ciała, nerwic, bezsenności, ataków paniki czy lęku przed podróżami samochodem.

Specjaliści z kancelarii Vox Veritas Odszkodowania Katowice przeanalizują sytuację i udzielą porady prawnej, a także poprowadzą całą sprawę do satysfakcjonującego dla Klienta finału. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z wypadku obejmuje także zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – także tych poniesionych w prywatnych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Uzyskując odszkodowanie po kolizji samochodowej, zyskuje się środki związane nie tylko z leczeniem, ale też i te, które zostały utracone ze względu na ograniczenie lub zaprzestanie działalności zarobkowej przez ofiarę wypadku w określonym czasie po zajściu. Innymi słowy, wnioskujemy także o odszkodowanie w kwocie, którą nasi Mocodawcy mogliby zarobić (np. pracując na umowę o pracę, umowy cywilno-prawne, lub wykonując pracę w oparciu o działalność gospodarczą), gdyby nie doszło do wypadku. Co więcej, jeśli z opinii wynika, że ofiara wypadku nie może wrócić do pracy, ponieważ jej stan zdrowia po wypadku jest tak znaczący, kancelaria Vox Veritas Odszkodowania Katowice domaga się przyznania stałej renty wypłacanej przez sprawcę wypadku do końca życia.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Odszkodowanie po wypadku samochodowym – kwota i procedury

Pozywając sprawcę o odszkodowanie po wypadku samochodowym kwota, którą Vox Veritas uzyskuje, jest najwyższą z możliwych. Nie zgadzamy się z jej zaniżaniem lub umniejszaniem wagi zdarzenia i jego konsekwencji. W imieniu naszych mocodawców składamy pozew o odszkodowanie za wypadek, sprawę prowadzimy w stałym kontakcie i porozumieniu z Mocodawcą, a także dokładamy starań, by jej bieg nie był uciążliwy ani nazbyt długi.

Podejmując współpracę z najlepszą na Śląsku i znaną w całym kraju kancelarią odszkodowawczą Vox Veritas Klienci mogą w szybkim terminie uzyskać najwyższe kwotowo:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę ( świadczenie pieniężne, jednorazowe, mające złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego zgodnie z art. 445 K.C. w odniesieniu do art. 444 K.C.)
 • zwrot wszelkich kosztów będących konsekwencją wypadku tj. koszty leczenia, rehabilitacji, egzystowania po wypadku, opieki po wypadku, transportu poszkodowanego i jego bliskich, przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego i aktywacji zawodowej po wypadku ) art.444 K.C)
 • renty uzupełniającej będącej wyrównaniem różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem a stosunku do dochodów uzyskiwanych po wypadku (art.444 § 2 k.c.)
 • jednorazowego odszkodowania zwanego kapitalizacją renty, jeśli poszkodowany po wypadku stał się osobą niepełnosprawną, a świadczenie ma pomóc mu w przekwalifikowaniu się i przygotowaniu do wykonywania nowego zawodu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Korzystając z jednorazowego odszkodowania, wnioskujący traci jednocześnie prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby zapewniającej poszkodowanemu środki na zakup rzeczy potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia, lepszego odżywiania i zapewnienia mu należytej opieki (art, 444 § 2 k.c.) ;
 • zwrotu utraconych zarobków (tzw. lucrum cessans – art. 361 k.c.)

Osoby będące sprawcami wypadków także mogą uzyskać odszkodowanie w postaci zadośćuczynienia. Vox Veritas podejmuje się uzyskania tego rodzaju środków, stosując się do odpowiednich i właściwych zapisów prawnych. W tych przypadkach należy pamiętać, że poszkodowany, który jednocześnie jest sprawcą wypadku lub przyczynił się do zwiększenia rozmiarów szkody – zgodnie z art. 362 K.C. – uzyska odszkodowanie, pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu rzeczywistego i faktycznego dokonanego w toku sądowego postępowania cywilnego.

Vox Veritas – twoja szybka droga do odszkodowania po wypadku

Vox Veritas Odszkodowania cechuje wysoki poziom profesjonalizmu, kompetencji oraz wiedzy praktycznej pozwalającej na ocenę sytuacji i odpowiednie wnioskowanie. Chcesz dowiedzieć się ile można dostać odszkodowania po wypadku samochodowym? Skontaktuj się z nami. Gwarantujemy:

 • bezpłatną konsultację prawną;
 • brak opłat wstępnych;
 • profesjonalne reprezentowanie;
 • najwyższe z możliwych odszkodowania;
 • krótki czas sprawy;
 • błyskawiczną wypłatę uzyskanych środków.

Sprawdź jakie zadośćuczynienie za wypadek możemy dla Ciebie uzyskać. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i powierz swoją sprawę najlepszym ekspertom do odszkodowań .

Gdzie działamy

Głównym obszarem naszego działania są Katowice, nie mniej działamy na terenie całego kraju w takich miastach jak: Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów, Łódź, Gdańsk, Szczecin.
Więcej lokalizacji poznasz w zakładce oddziały.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

W  Polsce codziennie dochodzi do kilkuset wypadków samochodowych, w których ginie kilkanaście osób, a kilkaset traci zdrowie w wyniku odniesionych ran. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że za odniesione rany i doznane wskutek wypadku samochodowego cierpienia (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) mogą domagać się  od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania.

Odszkodowanie w tym przypadku ma być zadośćuczynieniem za cierpienie i ból, a także rekompensatą za uszczerbek na zdrowiu, jaki odnieśliśmy podczas wypadku drogowego. Dotyczy to zarówno ran fizycznych (np. złamania, zwichnięcia, zmiażdżenia, trwałe uszkodzenia niektórych części ciała ), jak również urazów psychicznych powstałych na skutek zdarzenia. Ciężko  jest niekiedy bowiem tuż po zdarzeniu ustalić, czy niegroźnie z początku wyglądające stłuczenia faktycznie nie będą wiązały się z poważniejszymi konsekwencjami, mogącymi uwydatnić się w przyszłości, gdyż nie wszystkie urazy są widoczne od razu, a zwiększony poziom wydzielającej się u poszkodowanych adrenaliny nie ułatwia oceny sytuacji w danej chwili.Zdarzają się poza tym przypadki, kiedy po wypadku poszkodowanemu przez długi czas towarzyszą bóle kręgosłupa i głowy, lęk przed jazdą samochodem, bezsenność lub nerwowość, jako wyrazy tzw. stresu pourazowego.

Ranni w wypadku ODSZKODOWANIEUzyskane odszkodowanie lub zadośćuczynienie może przybierać różne formy, takie jak na przykład przyznanie poszkodowanemu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę z powodu doznanych z powodu wypadku cierpień psychicznych; zwrócenie wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji, także poniesionych w prywatnych ośrodkach leczniczych, zarówno w kraju, jak też zagranicą, czy też zwrot kwoty, jaką moglibyśmy zarobić (np. świadcząc u kogoś pracę, wykonując działalność gospodarczą), gdyby do wypadku nie doszło i szkody nam nie wyrządzono bądź przyznanie odpowiedniej renty, będącej rekompensatą za to, że utraciliśmy całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej. W tym ostatnim przypadku, jeżeli uszczerbek na zdrowiu jest tak poważny,że uniemożliwia nam dalszą pracę, to możemy domagać się stałej renty, jaką sprawca wypadku będzie musiał nam wypłacać przez całe życie.

Specjaliści w dziedzinie prawa  w Kancelarii VOXVERITAS posiadają wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za szkody poniesione w wypadkach samochodowych. Każdy poszkodowany w wypadku, o ile nie jest wyłącznym sprawcą, ma prawo – w zależności oddanego stanu faktycznego – do uzyskania od ubezpieczyciela stosownego świadczenia, w postaci:

 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);
 • zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów leczenia i rehabilitacji, jak też tych ponoszonych w celu zapewnienia poszkodowanemu lepszego odżywiania, pielęgnacji i opieki nad nim, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);
 • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);
 • jednorazowego odszkodowania (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadnione w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);
 • renty na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);
 • zwrotu utraconych zarobków, jako korzyści, które poszkodowany utracił (tzw. lucrum cessans – art. 361 k.c.), czyli utraconych wskutek wypadku dochodów lub zwiększenia się będących jego wynikiem wydatków, co może mieć przykładowo miejsce w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) [utracone korzyści (lucrum cessans) wiążą się z majątkowym aspektem poziomu życia poszkodowanego w porównaniu z jego sytuacją, jaka by istniała, gdyby nie doszło do wydarzenia powodującego szkodę (…) uwzględnia zarówno różnicę między dochodami, jakie osiągałby poszkodowany, gdyby nie zaistniała szkoda a dochodami, jakie może rzeczywiście osiągać, a także zwiększone wydatki, jeżeli są następstwem tej szkody – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. I ACa 763/13, LEX nr: 1511658].

W przypadku gdy poszkodowany sam przyczynił się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to zgodnie z art. 362 k.c. przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

Ranni w wypadku ODSZKODOWANIE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czytaj także:

zacznij z nami chodzić

Bezpłatna