Stan klęski żywiołowej.Odszkodowanie za KORONAWIRUSA od PAŃSTWA ?

Koronawirus – odszkodowania od Państwa Polskiego.

ODSZKODOWANIE OD PAŃSTWA W CZASIE EPIDEMII.?Kiedy przedsiębiorcy mogliby starać się o odszkodowanie ? Co daje z punktu widzenia prawnego stan klęski żywiołowej? Covid – 19 i konsekwencje dla Państwa.

Pandemia koronawirusa COVID-19 stawia wielu z nas przed różnymi dylematami, głównie związanymi z naszym stanem finansowym. Ograniczenia wprowadzone przez rząd w każdej sferze życia społecznego oraz gospodarczego powodują u przedsiębiorców oraz innych podmiotów niepewność co do dalszego ich funkcjonowania na rynku. Często podmioty funkcjonujące na rynku oraz ich pracownicy zadają bardzo trudne pytania: jak mamy przetrwać? Czy stracę pracę? Czy będę zmuszony zamknąć działalność gospodarczą?. Przedsiębiorcy pytają na jakie kwoty mogliby liczyć w przypadku klęski żywiołowej.

W naszym dziale prawnym pojawiły się rozmowy z ekspertami z dziedziny prawa i ekonomii oraz dokonana została analiza prawna obecnej sytuacji. Po rzetelnej analizie opinii oraz stanu prawnego znaleźliśmy odpowiedź na jedno pytanie. Otóż obecny stan prawny, brak wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, co w takich sytuacjach wydaje się niezbędne, prowadzi do braku możliwości dochodzenia przez podmioty, które zostały dotknięte kryzysem w wyniku wprowadzenia stanu epidemii. Obecnie jedynym wyjściem jest dochodzenie swoich roszczeń wobec Skarbu Państwa na zasadach ogólnych, czyli na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie bądź zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Przepis ten jest bardzo ogólnie sformułowany, co może, w obecnej sytuacji, budzić bardzo duże problemy interpretacyjne oraz powodować, iż ustalenie czy działania organów władzy publicznej spowodowały szkodę po stronie podmiotu, który musi się podporządkować do zaleceń organów, jawi się jako niezwykle trudne.

ODSZKODOWANIE – STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Jednakże, sytuacja kształtowałaby się odmiennie, gdyby w dobie pandemii oraz ograniczeń, został wprowadzony jeden ze stanów nadzwyczajnych, określony w Rozdziale XI Konstytucji RP – stan klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 232 Konstytucji RP „w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu. ” Analiza tego przepisu stawia pytanie: czym jest katastrofa naturalna i czy można ją zastosować do obecnej sytuacji związanej z koronawirusem COVID-19? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w art. 3 ust.1 ustawy z dnia  18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, który stanowi „katastrofie naturalnej – rozumie się przez to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.”

 W kontekście analizy tych przepisów nie budzi więc wątpliwości czym jest stan klęski żywiołowej ani kiedy może być on wprowadzony. Jednakże, wprowadzenie takiego stanu tworzy po stronie organów władzy publicznej możliwość wprowadzenia pewnych ograniczeń, które są niezbędne i konieczne w walce ze skutkami „klęski żywiołowej”. Stanowi o tym art. 20 ustawy o stanie klęski żywiołowej. Art. 21 tej ustawy wymienia katalog ograniczeń jakie mogą być wprowadzone.

Czytaj również , jak uzyskać odszkodowanie za wypadek :https://voxveritas.pl/stara/jak-uzyskac-odszkodowanie/

Wysokie odszkodowanie

Kolejnym, najważniejszym aspektem, jest kształtowanie się sytuacji podmiotu w okresie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Należy bowiem zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju ograniczenia wprowadzone przez organy władzy publicznej mogą doprowadzić podmioty funkcjonujące na rynku do szkody, która przejawi się stratami majątkowymi. Po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, podmiotom takim przysługuje, zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 2002 roku o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, roszczenie do Skarbu Państwa o odszkodowanie, podmiotom takim przysługuje roszczenie do Skarbu Państwa o odszkodowanie. Zgodnie z art. 2 ustawy: każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego, służy roszczenie o odszkodowanie. (ust.1) oraz odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. (ust.2).

ODSZKODOWANIE OD PAŃSTWA POLSKIEGO

Należy zatem stwierdzić, że dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa za okres, w którym stan klęski żywiołowej został wprowadzony jest znacznie ułatwione. Wszystkie podmioty, które poniosły rzeczywistą stratę majątkową, która może przejawiać się we wszelaki sposób (utracone dochody, które stanowią stratę majątkową; odsetki, które powstały na skutek niezapłacenia raty kredytowej itp.) mogą dochodzić odszkodowania.

Ustawodawca przewidział sytuację powstania strat majątkowych w okresie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, dlatego też uregulował uproszczony sposób dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa za ten okres. Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego powoduje, że przepis art. 417 Kodeksu Cywilnego, w przypadku dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa, zostaje wyłączony przez przepis szczególny ustawy z dnia 22 listopada 2002 roku o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Uproszczony sposób dochodzenia roszczenia polega na tym, że Skarb Państwa odpowiada za zgodne z prawem działania własne (czyli władzy). Istota tej odpowiedzialności jest oparta na zasadzie ryzyka. Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za szkodę w tej sytuacji następuje po upływie roku od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu straty majątkowej. Jednakże, w każdym przypadku przedawnia się z upływem 3 lat od dnia zniesienia stanu nadzwyczajnego.

Masz pytania prawne zadzwoń do nas : 505 657 675

Piotr Pierzchała VOXVERITAS

#voxveritas #koronawirus #stankleski #covid19 #odszkodowanie

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.