Jak uzyskać odszkodowanie?

Wypadki komunikacyjne należą do najczęstszych i najgroźniejszych zdarzeń. Mogą się przytrafić nie tylko kierowcom samochodów, ale także motocyklistom, rowerzystom,  pasażerom i pieszym. Warto pamiętać, że jeśli odnieśli Państwo obrażenia w wypadku drogowym, to zgodnie z prawem, możecie ubiegać  się odszkodowanie,  zadośćuczynienie czy rentę  uzupełniającą. Uzyskacie je nawet w przypadku, gdy sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnego OC. Odszkodowanie przyznawane jest wszystkim osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, które nie były ich bezpośrednim sprawcą.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. To właśnie owa polisa OC przenosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń odszkodowawczych na firmę ubezpieczeniową. W ten sposób obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC zapewnia osobom poszkodowanym uzyskanie odszkodowania, a sprawców chroni przed niewypłacalnością.

Komu przysługuje odszkodowanie
powypadkowe?

O odszkodowanie powypadkowe może
starać się każdy poszkodowany, będący uczestnikiem wypadku komunikacyjnego.
Tego typu rekompensata pieniężna  w
całości wypłacana jest z OC sprawcy wypadku. Jeśli jednak nie jest możliwe
ustalenie jego danych lub nie posiada on ważnego ubezpieczenia odszkodowanie
wypłacane jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku
śmiertelnego wypadku komunikacyjnego odszkodowanie lub zadośćuczynienie
przyznawane jest najbliższej rodzinie. Jeśli poszkodowanym jest małoletni,
odszkodowanie wypłacane jest jego rodzicom lub prawnym opiekunom. Zadośćuczynienie
i odszkodowanie przysługują ofiarom wypadków i członkom ich rodzin (również
dzieciom przysposobionym czy dzieciom drugiego partnera, które zamieszkiwały z
ofiarą we wspólnym gospodarstwie domowym).

Nasza kancelaria Vox Veritas zajmuje się profesjonalną pomocą ofiarom wypadków komunikacyjnych czy zdarzeń losowych, w wyniku których utracili zdrowie, możliwość zarobkowania, kwalifikacje zawodowe czy też w wyniku śmierci – najbliższe osoby.  Świadczymy pomoc w odzyskaniu należnego zadośćuczynienia i odszkodowania. Vox Veritas pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy czy też rodzinom, które w wypadku komunikacyjnym straciły najbliższych. Świadczymy pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wszelkiego rodzaju upadki, np. na chodniku czy mokrej lub oblodzonej nawierzchni.

Wysokość odszkodowania czy
zadośćuczynienia

Kodeks cywilny swymi przepisami
nie reguluje kryteriów potrzebnych do ustalenia kwoty odszkodowania  czy zadośćuczynienia za wypadek
komunikacyjny. Art. 445 §  1 k.c.
wskazuje, że powinna ona być „odpowiednia”. Można je jednak znaleźć w
orzecznictwie, na podstawie którego wypłacana jest rekompensata. Przede wszystkim
pod uwagę brany jest rodzaj i stopień doznanego uszczerbku (zarówno fizycznego,
jak i psychicznego) oraz następstwa powstałe w wyniku uszkodzeń. Ważny jest
również czas trwania choroby oraz długość i koszty leczenia i rehabilitacji.
Przy przyznawaniu odszkodowania, bądź zadośćuczynienia duże znaczenie ma też
nie tylko wpływ wypadku i jego skutków na dotychczasowe życie poszkodowanego i
jego rodziny, ale też charakter wykonywanej dotychczas pracy i utrata zdolności
wykonywania tego zajęcia z powodu skutków wypadku. Trzeba jednak pamiętać, że
świadczenie to ma charakter kompensacyjny, powinno więc posiadać wartość
ekonomiczną.

Formy rekompensaty pieniężnej

Osoba poszkodowana może skorzystać z kilku form odszkodowania, przewidzianych przez kodeks cywilny. Może ubiegać się o:

  • Zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw itp. – art. 444 § 1 k.c..
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne – art. 445 § 1 k.c..
  • Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia – art. 361 § 2 k.c..
  • W szczególnych przypadkach, na podstawie art. 444 § 2 k.c. poszkodowany ma prawo do ubiegania się o świadczenie rentowe na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką, a także o rentę uzupełniającą, stanowiącą wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku.
  • Poszkodowany może również skorzystać z jednorazowego świadczenia umożliwiającego mu przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa – art. 447 k.c.
  • Osoby, które w wypadku straciły najbliższych, mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie art. 446 § 4 k.c.
  • Oprócz tego ubezpieczyciel w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu ofiary śmiertelnej osobom, które te koszty poniosły.

Jakie są wymagane dokumenty?

Podstawą do uzyskania zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia jest rzetelne udokumentowanie doznanych szkód i strat – zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym oraz oszacowanie ich wartości.

„Dlatego też będąc ofiarą wypadku komunikacyjnego bezwzględnie należy gromadzić całą dokumentację medyczną oraz wszystkie rachunki i faktury, które potwierdzą wydatki związane z poniesionym przez nas uszczerbkiem na zdrowiu.”

Mogą to być zarówno rachunki za zakup leków czy sprzętu ortopedycznego, faktury za konsultacje lekarskie, rehabilitację, a nawet dojazdy do placówek medycznych czy zatrudnienie opiekunki w przypadku braku możliwości samodzielnej egzystencji. Jeśli wypadek spowodował niepełnosprawność uczestnika zdarzenia, należy również przedstawić dokumenty potwierdzające koszty remontu i przystosowania lokalu do zamieszkania przez osobę niepełnosprawną.

Na odzyskanie pieniędzy za wypadek komunikacyjny masz nawet 20 lat!

 

Zgodnie z art. 442[1] § 1 kodeksu cywilnego na roszczenia odszkodowawcze mamy czas do 3 lat.  Jest on liczony od chwili, w której osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie. Należy bowiem pamiętać, że uszczerbek na zdrowiu nie musi wystąpić od razu, może to mieć miejsce po jakimś czasie od wypadku. Tak więc okres trzech lat liczony jest od momentu jego zdiagnozowania. Jeśli, zaś sprawca wypadku komunikacyjnego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, okres przedawnienia wynosi aż 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

Masz prawo do odszkodowania
nawet jeśli ponosisz częściową winę

 

Nie każdy uczestnik wypadku komunikacyjnego wie, że prawo do odszkodowania powypadkowego przysługuje osobie poszkodowanej nawet jeśli w chwili zdarzenia nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa czy założonego kasku. Prawo do rekompensaty finansowej przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie ponosi wyłącznej winy za wypadek, nawet jeżeli znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym. Bardzo ważnym kryterium w ubieganiu się o rekompensatę stanowi  właśnie kwestia ponoszenia wyłącznej winy. Dlatego nawet, jeśli poszkodowany w jakimś stopniu przyczynił się do zaistnienia szkody, może otrzymać odszkodowanie czy rekompensatę.

Odszkodowanie powypadkowe czy zadośćuczynienie?

 

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty
pieniężnej, otrzymywana z tytułu poniesionej szkody niemajątkowej, np.
negatywnych przeżyć związanych z wypadkiem, które wpływają na nasze życie,
wywołując zburzenia psychiczne i fizyczne –  Podkreślić należy tu, że szkód niemajątkowych
– bólu czy cierpienia nie da się w pełni zrekompensować za pomocą świadczeń
pieniężnych, lecz można złagodzić ich negatywne skutki. Odszkodowanie, zaś może
być wypłacane zarówno w przypadku szkody na osobie, jak i na mieniu. Oczywiście
dochodzenie odszkodowania w żadnym stopniu nie wyklucza starań o otrzymanie
zadośćuczynienia i odwrotnie. Jeśli osoba poszkodowana dodała zarówno szkody
materialnej, jak i niematerialnej ma prawo starać się o odszkodowanie oraz
zadośćuczynienie.

W jaki sposób uzyskać odszkodowanie powypadkowe?

 

By uzyskać pomoc, należy skontaktować się ubezpieczycielem lub kancelarią prawną. W przypadku naszej firmy można tego dokonać na kilka sposobów – za pomocą strony internetowej www.voxveritas.pl i znajdujących się na niej danych kontaktowych (telefon, e-mail) lub osobiście – w naszych oddziałach terenowych, których lista jest umieszczona na powyższej stronie. Nasi specjaliści z wielką starannością i empatią zapoznają się z okolicznościami wypadku czy zdarzenia, w którym brali Państwo udział. Następnie poprosimy Was o dostarczenie pełnej dokumentacji, w formie elektronicznej. Udzielamy bezpłatnej porady prawnej i opracowujemy dalszy plan działania z myślą o tym, jak uzyskać odszkodowanie. Powierzając nam swoje sprawy, mają Państwo pewność, że zrobimy wszystko, aby proces uzyskiwania odszkodowania był jak najkrótszy i pozwolił zmierzyć się z nową rzeczywistością. Dlatego też mamy opracowany pionierski system zarządzania sprawami odszkodowawczymi „SZYBKA WYPŁATA”. Czasem od momentu rozpoczęcia przez nas działań, aż do wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania mijały zaledwie 3  dni.

Nowoczesna rehabilitacja w walce o Twoje zdrowie po wypadku

Walcząc o odszkodowanie dla naszych klientów nie pozostawiamy ich samym sobie, ale organizujemy dla nich specjalistyczne leczenie. Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogą skorzystać z nowoczesnej rehabilitacji z wykorzystaniem egzoszkieletu bionicznego. Obecnie jest to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi wykorzystywanych w przywracaniu sprawności osób z niedowładem kończyn. Rehabilitacja przy użyciu egzoszkieletu doskonale wpływa nie tylko na układ kostny, mięśniowy czy też naczyniowy, ale również  oddechowy czy trawienny. Sama pionizacja pacjentów leżących oraz ich ruch poprawiają dokrwienie mózgu oraz stymulują układ nerwowy, kontrolujący i koordynujący pracę wszystkich układów ludzkiego organizmu. Tego typu ćwiczenia doskonale wpływa na psychikę pacjentów, bowiem „samodzielne” zrobienie kilku kroków jest ogromną motywacją do dalszej, ciężkiej i mozolnej rehabilitacji, która przynosi wspaniałe efekty.

Uzyskanie odszkodowania powypadkowego to nasz wspólny sukces

 

Vox Veritas ma na swoim koncie setki wygranych spraw, które umożliwiły naszym klientom powrót do zdrowia czy poprawiły ich życie. Nasze zaangażowanie najczęściej widać w opiniach klientów, z którymi mogliśmy współpracować. Ich słowa są dla nas bardzo ważne, bowiem dodają nam skrzydeł do dalszego działania na rzecz ludzi poszkodowanych.  Oto jedna z nich: „Chciałam bardzo podziękować za wywalczoną kwotę zadośćuczynienia w tak szybkim czasie.

„Dziękuję, że nie musiałam być narażona na stoczeniem się w Sądzie ze wspomnieniami i przeżyciami związanymi z wypadkiem. Kwota 94 577 00zł w pełni mnie satysfakcjonuje, chociaż życia syna nie wróci. Dziękuję za tak profesjonalną obsługę i propozycje konferencji: “STRATY ŻYCIOWE””

– Klientka.

Takich spraw wygraliśmy wiele i
cały czas stoimy na straży Państwa zdrowia i życiowych potrzeb, starając się o
uzyskanie koniecznego odszkodowania. Dzięki niemu będą Państwo mogli godnie
żyć, odbyć kosztowną rehabilitację, zmienić kwalifikacje zawodowe czy
zabezpieczyć przyszłość – swoją własną i swojej rodziny.

Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.