Dziedziczenie OFE – ZUS

Dziedziczenie OFE – ZUS

Od przychodu pracownika odprowadzana jest składka emerytalna w wysokości 19,52% (koszty pracodawca i pracownik pokrywają po połowie, czyli 9,76%). Odprowadzone środki trafiają na podstawowe konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (I filar), subkonto w ZUS (II filar) lub konto w Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Na poszczególne konta trafia:

  • 2,2% na indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • 7,3% na indywidualne subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – gdy, ubezpieczony rezygnuje z Otwartego Funduszu Emerytalnego,
  • 4,38% na indywidualne subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – gdy ubezpieczony decyduje, aby część jego składki była zapisywana na koncie Otwartego Funduszu Emerytalnego,
  • 2,92% na konto w Otwartym Funduszu Emerytalnym.

 

Środki zgromadzone na indywidualnym koncie w ZUS (pierwszy filar) nie podlegają dziedziczeniu. Składki zgromadzone na subkoncie ZUS oraz w Otwartym Funduszu Emerytalnym, zgodnie z polskim prawem, są traktowane jako część majątku zmarłego i podlegają dziedziczeniu. Wypłaty z odziedziczonych środków zgromadzonych w OFE często mogą być nawet wyższe niż te z ZUS, dlatego nie warto z nich rezygnować.

 

Kto może odziedziczyć składki z ZUS i OFE?

Środki zgromadzone na subkoncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na koncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym wypłaca się w dwóch częściach. Dziedziczy je małżonek zmarłego oraz osoby wskazane przez zmarłego. Połowa zgromadzonych środków w pierwszej kolejności trafia więc do małżonka zmarłej osoby ubezpieczonej (w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami istniała ustawowa wspólnota majątkowa). Pieniądze te są przekazywane na rachunek małżonka w Otwartym Funduszu Emerytalnym (gdy dziedziczący takiego rachunku nie posiada, zostaje on otwarty). Środki z subkonta ZUS trafiają na subkonto małżonka w ZUS jako doliczenie do zgromadzonych już składek.

Druga połowa środków z subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub z Otwartego Funduszu Emerytalnego trafia do osób uposażonych lub dziedziczących z urzędu. W tym przypadku zgromadzone pieniądze trafiają bezpośrednio do dziedziczących osób, a nie jako doliczenie do ich własnych składek. Wypłatę wykonuje się najpóźniej w okresie 3 miesięcy od złożenia dokumentów potwierdzających tożsamość dziedziczącego.

 

W celu ubiegania się o wypłatę środków po zmarłym należy przedstawić:

  • odpis aktu zgonu,
  • odpis aktu małżeństwa,
  • dyspozycję do wypłaty bezpośredniej lub transferowej.

 

W przypadku, gdy zmarły nie wskazał uposażonych, przeprowadza się postępowanie spadkowe dotyczące połowy środków z II filaru emerytalnego (tej połowy, która nie trafiła na konto współmałżonka). Warto pamiętać, że środki są dziedziczone wyłącznie, gdy ubezpieczony umrze przed przyznaniem mu świadczenia emerytalnego.

 

Jak wygląda dziedziczenie z III filaru?

Środki z Indywidualnego Konta Emerytalnego są dziedziczone podobnie jak oszczędności z konta bankowego zmarłej osoby (bez podatku od spadków i darowizn). Środki z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego są dziedziczone w podobny sposób, ale należy od nich zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wys. 10% (bez podatku można przenieść te środki na własny rachunek w Indywidualny Koncie Emerytalnym).

Połowę środków zgromadzonych w Pracowniczym Programie Kapitałowym dziedziczy małżonek osoby zmarłej. Środki trafiają na rachunek tej osoby w Pracowniczym Programie Kapitałowym lub na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Kapitał można również otrzymać w formie pieniężnej (po złożeniu wniosku). Drugą połowę oszczędności mogą otrzymać osoby uprawnione do zgromadzonych środków przez zmarłego. W przypadku braku takiego wskazania, część ta zostaje podzielona na ustawowych spadkobierców.

Uzyskaj odszkodowanie

Zamów bezpłątną konsultację
Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.
Przewiń do góry

Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się

Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług VOX VERITAS ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KRS: 0000651942: ul. Mickiewicza 29 ,40-085 Katowice w tym przesyłania mi ofert marketingowych.